Privacybeleid

ALGEMEEN

RVN-OS Ondernemend Samenwerken, gevestigd aan de Helenadal 8, 5551 BJ Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

RVN-OS Ondernemend Samenwerken

Helenadal 8

5551BJ Valkenswaard

RVN-OS@ziggo.nl

06-20740682

Ronald van Nattem is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van RVN-OS Ondernemend Samenwerken. Hij is te bereiken via RVN-OS@ziggo.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE RVN-OS Ondernemend Samenwerken VERWERKT

RVN-OS Ondernemend Samenwerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die RVN-OS Ondernemend Samenwerken verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Bedrijfsgegevens en functiebenaming

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE RVN-OS Ondernemend Samenwerken VERWERKT

De website en/of dienst van RVN-OS Ondernemend Samenwerken heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Als u ervan overtuigd bent dat RVN-OS Ondernemend Samenwerken zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met RVN-OS Ondernemend Samenwerken, dan verwijdert RVN-OS Ondernemend Samenwerken deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG RVN-OS Ondernemend Samenwerken PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

RVN-OS Ondernemend Samenwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

RVN-OS Ondernemend Samenwerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

RVN-OS Ondernemend Samenwerken gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Office software voor boekhoudkundige en financiële administratie.

LinkedIn voor algemene marketing en commerciële doeleinden, (N.B.: zonder persoonlijke gegevens van klanten te gebruiken, tenzij er sprake is van nadrukkelijke toestemming.)

HOE LANG RVN-OS Ondernemend Samenwerken PERSOONSGEGEVENS BEWAART

RVN-OS Ondernemend Samenwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. RVN-OS Ondernemend Samenwerken hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle door u verstrekte persoonsgegevens bewaart RVN-OS Ondernemend Samenwerken zolang als u klant of potentiële klant bent of tot u ons vraagt die gegevens te verwijderen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

RVN-OS Ondernemend Samenwerken verstrekt gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, na uw nadrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE RVN-OS Ondernemend Samenwerken GEBRUIKT

RVN-OS Ondernemend Samenwerken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RVN-OS Ondernemend Samenwerken en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover RVN-OS Ondernemend Samenwerken beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar RVN-OS@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt RVN-OS Ondernemend Samenwerken u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

RVN-OS Ondernemend Samenwerken reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . RVN-OS Ondernemend Samenwerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

HOE RVN-OS Ondernemend Samenwerken PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

RVN-OS Ondernemend Samenwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met RVN-OS Ondernemend Samenwerken op.